free web creation software
Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. „Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej”, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami edukacji prowadzonej z wykorzystaniem najnowszej technologii informatycznej. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona. 
§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – Warszawa. 
2. CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 3
Celami Towarzystwa są: 

    1. inspirowanie badań naukowych dotyczących edukacji internetowej;
    2. wspieranie rozwoju edukacji internetowej;
    3. wyznaczanie standardów edukacji internetowej. 
§ 4
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

    1. aktywną działalność swoich członków;
    2. prowadzenie i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie edukacji internetowej;
    3. popularyzowanie edukacji internetowej;
    4. ewaluację i certyfikację narzędzi, programów i materiałów edukacji internetowej;
    5. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi; 
    6. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami;
    7. popieranie inicjatyw organizacyjno-prawnych sprzyjających rozwojowi edukacji internetowej;  
3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TOWARZYSTWA
§5
Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. 
§ 6
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski lub państwa obcego zajmujący się edukacją internetową lub problemami pokrewnymi, który złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowany przez jego dwóch członków i uzyska akceptację Zarządu. 
§ 7
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa. 
§ 8
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, polska lub obca, która podejmie wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Towarzystwa oraz wyrazi wolę zostania członkiem wspierającym Towarzystwa. Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem. 
§ 9
Członek zwyczajny ma prawo do:

    1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa;
    2. wpływania na kierunki działalności Towarzystwa;
    3. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
    4. udziału w konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działalności Towarzystwa; 
    5. ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym. 
§ 10
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

    1. aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa;
    2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
    3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie Członków na rzecz Towarzystwa.